Rokovnik obaveza

Spisak

Spisak najčešćih obaveza koje pravna lica imaju prema državnim organima a zbog čijeg nepridržavanja mogu nastati propusti u poslovanju koji uzrokuju i odgovarajuće sankcije

Najkasnije u roku od 5 dana po isteku meseca

 • Podnošenje zbirne poreske prijave za porez po odbitku za isplate izvršene u prethodnom mesecu – PPOD i OPJ;
 • dostavljanje pismenog obaveštenja o zaključenim ugovorima sa interpretatorima po osnovu estradnih i drugih zabavnih programa u prethodnom mesecu - OZU;
 • dostavljanje podataka od strane uvoznika cigareta odnosno alkohlnih pića za uvoz u prethodnom mesecu;
 • uplata naknade od igara na sreću;
 • dostavljanje mesečnog obračuna naknade za svaku vrstu igara Poreskoj upravi.

Najkasnije u roku od 10 dana po isteku meseca

 • Podnošenje poreske prijave i pratećih obrazaca za porez na dodatu vrednost kao i uplata poreza za prethodni mesec- PPPDV;
 • krajnji rok za podnošenje izmenjene poreske prijave za isti mesec prethodne godine;
 • dostavljanje mesečnog obračuna poreza na premije neživotnog osiguranja – MOPPNO;
 • dostavljanje izveštaja o ulaganju u dužničke hartije od vrednosti za prethodni mesec - HOV.

Najkasnije u roku od 15 dana po isteku meseca

 • Uplata mesečne akntacije poreza na dobit;
 • uplata mesečne akontacije poreza na prihode od samostalnh delatnosti za prethodni mesec za preduzetnike;
 • uplata akontacije doprinosa za socijalno osiguranje za prethodni mesec za preduzetnike i osnivače preduzeća koji rade u preduzeću a nisu zasnovali radni odnos;
 • krajni rok za plaćanje naknade za korišćenje gradskog gradjevinskog zemljišta i komunalne takse za prthodni mesec;
 • uplata akcize obračunate za prethodnu polovinu meseca.

Najkasnije u roku od 30 dana po isteku meseca

 • Uplata dporinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu za poslodavce koji ne isplate zaradu za prethodni mesec do kraja tekućeg meseca.

Najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec

 • Isplata zarada zaposlenima za prethodni mesec do kraja tekućeg meseca.

Najkasnije u roku od 10 dana po isteku tromesečja

 • Krajni rok za podnošenje poreske prijave obveznika PDV-a koji su u tromesečnom PDV-u -PPPDV;
 • krajni rok za uplatu PDV-a za kalendarsko tromesečje.

Najkasnije u roku od 45 dana od početka tromesečja

 • Uplata akontacije poreza na imovinu za tekuće tromesečje.

Najkasnije do 31. januara tekuće godine

 • Krajnji rok za podnošenje pojedinašne poreske prijave o obračunatom i isplaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret isplatioca prihoda za prethodnu godinu –PPP;
 • krajni rok za podnošenje akontacione poreske prijave za preduzetnike paušalce kod kojih je došlo do izmene u obimu posla i prometa u prethodnoj godini – PPDG;

Najkasnije do 28. februara tekuće godine

 • Krajnji rok za predaju finansijskih izveštaja za prethodnu godinu Agenciji za privredne registre.

Najkasnije do 10. marta tekuće godine

 • Krajnji rok za podnošenje Poreskoj upravi poreskog bilansa za prethodnu godinu –PB- 1 (PBN -1 );
 • krajnji rok za podnošenje poreske prijave za utvrdjivanje poreza na dodit –PDP ( PDN );
 • krajnji rok za podnošenje BU i BS uz obrasce uz poreske bilanse;
 • krajnji rok za uplatu razlike akontacija i konačnog obračuna poreza na dobit po poreskom bilansu.

Najkasnije do 15. marta tekuće godine

 • Krajnji rok za preduzetnike koji nisu paušalci za predaju poreskog bilansa za prethodnu godinu –PB-2;
 • krajnji rok za predaju konačno utvrdjenog akontacionog poreza za tekuću godinu;
 • krajnji rok za uplatu razlike akontacija i konačnog obračuna poreza na dobit po poreskom bilansu;