Obrasci

Obrazac Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade / naknade
Obrazac Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca
Obrazac Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade
Obrazac Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine
Obrazac Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu od kapitala
Obrazac Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od nepokretnosti i od davanja u zakup pokretnih stvari
Obrazac Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobitke od igara na sreću i na prihode od osiguranja lica
Obrazac Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode sportista i sportskih stručnjaka i na druge prihode