Osnivanje i registracija preduzetničkih radnji i privrednih društava

Usluga osnivanja preduzeća i registracija radnji podrazumeva :

 • Podnošenje zahteva i obezbedjenje rešenja Agencije za privredne registre o osnivanju , o PIB-u , resenje o PDV-u;
 • izradu osnivačkih akata i overu u sudu;
 • izradu pečata i štambilja;
 • otvaranje tekućeg računa u banci;
 • prijava početka obavljanja delatnosti i dr.

Osnivanje i registracija preduzetničkih radnji i privrednih društava

 • Promena poslovnog imena,pretežne delatnosti, pravne forme,promena vlasnika, kapitala (povećanje ili smanjenje, prodaja);
 • promena podataka o ovlašćenim licima , o direktoru, zastupniku;
 • registrovanje ili brisanje ogranaka;
 • otvaranje tekućeg računa u banci;
 • promena racuna u banci , kontakata i sl.

Likvidacija preduzeća i gašenja preduzetničkih radnji

 • Pokretanje i sprovodjenje postupka likvidacije preduzeća;
 • izrada odgovarajućih pravnih akata za pokretanje postupka likvidacije;
 • izrada početnog i završnog likvidacionog bilansa;
 • izrada izveštaja likvidacionog upravnika o sprovedenom postupku likvidacije
 • pregistracija brisanja preduzeća.
Povratak na vrh

Knjigovodstvo, računovodstvo

Svoje usluge agencija ARION pruža:

 • Malim i srednjim preduzećima;
 • preduzetnicima ( STR, SUR, SZGR, agencijama , ortačkim društvima);
 • ostalim pravnim licima ( sportskim klubovima, udruženjima gradjana, nevladinim organizacijama , korisnicima budžetskih sredstava );
 • sa različitim delatnostima ( proizvodne, uslužne, komisione, trgovinske, uvoz, izvoz, apoteke, menjačnice, agencijske,advokatske, i sl.).

Osnovna delatnost agencije su raćunovodstvene usluge koje obuhvataju:

 • Vodjenje poslovnih knjiga : dnevnik,glavna knjiga i pomoćne knjige;
 • vodjenje analitičkih knjigovodstava : kupaca,dobavljača,osnovnih sredstava,robe,proizvodnje,zaliha materijala,gotovih proizvoda ;
 • izradu kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena,vodjenje trgovačke i KEPU knjige;
 • vodjenje PDV evidencija, obračun PDV-a ,izrada poreske prijave;
 • poreski saveti;
 • izrada analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja;
 • izrada završnih računa : bilansa stanja , bilansa uspeha ,statističkih aneksa ,tokova gotovine, poreskih bilansa i poreskih prijava poreza na dobit, odnosno dohodak gradjana;

U cilju zadovoljenja potreba svojih klijenata Agencija izradjuje tromesečne knjigovodstvene izveštaje i analize poslovanja za menadžment i rukovodece subjekte pravnih lica.

Povratak na vrh

Poreska uprava

Agencija obavlja sve usluge koje se tiču kontakta sa poreskom upravom i to:

 • Vrši nadzor i uskladjuje stanje poreskih obaveza klijenata;
 • rešavanje preknjižavanja poreza i povraćaja poreza;
 • predaja svih vrsta poreskih prijava;
 • učešće u poreskom postupku umesto klijenta;
 • učešće u poreskom postupku umesto klijenta;
 • obavlja svu pismenu korespodenciju klijenta sa Poreskom upravom , i sl.

Agencija ostvaruje neposrednu saradnju sa svim poreskim upravama na teritoriji svih opština Beograda u zavisnosti na kojoj opštini je sedište klijenta.

U direktnom kontaktu sa predstavnicima poreskih organa učestvuje u rešavanju zahteva klijenata.

Povratak na vrh

Zarade ,naknade, kadrovi i socijalno

Agencija obavlja kompletne usluge obračuna zarada i naknada za sve vrste korisnika:

 • Obračun plata i naknada za radnike,direktore, osnivače i vlasnike (neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave administrativnih i sudskih zabrana);
 • obračun naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljsko bolovanje), predaja obračuna u socijalno;
 • obračun ostalih ličnih primanja zaposlenih (regres,topli obrok,obračun dnevnica za službena putovanja );
 • obračun naknada po ugovorima o delu,autorskom honoraru, privremenim i povremenim poslovima i sl.
 • obračun zakupnina , kapitalnih dobiti;
 • vodjenje analitičkog knjigovodstva zarada;
 • vodjenje evidencija o svim isplatama i obračunima u svrhu izrade M-4 i PPP obrazaca;
 • izrada svih poreskih prijava po svim navedenim vrstama obračuna i predaja istih poreskoj upravi.

Agencija obavlja i usluge koje se odnose na:

 • Prijavu i odjavu radnika ,direktora,vlasnika i osnivača u Fondu PIO ;
 • prijavu i odjavu radnika ,direktora,vlasnika i osnivača u Fondu zdravstva;
 • izradu ugovora o radu ,o privremenim i povremenim poslovima,o dopunskom radu, ugovora o delu, i sl;
 • izrada rešenja o godišnjim odmorima,plaćenim odsustvima i sl.
 • izrada raznih potvrda o zaposlenju , visini primanja i slično;
 • upis plata za preduzetnike u analitičku evidenciju Fonda PIO;
 • upis staža zaposlenima u preduzećima –izrada M-4 obrasca;
 • izrada novih i overavanje postojećih zdravstvenih knjižica;
Povratak na vrh

Platni promet , banke

Usluge gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa obavljamo za sve klijente i prema svim bankama kao što su:

 • Predaja pazara i drugih uplata putem kurirske službe Agencije;
 • podizanje plata , blagajne i drugih isplata putem kurirske službe Agencije;
 • priprema specifikacija i naplata čekova tekućih računa gradjana;
 • podizanje izvoda u bankama ili iz e-bankinga i njihovo štampanje;
 • prosledjivanje izvoda klijentu faksom ili e-mailom ili saopštavanje promena telefonskim putem;
 • obavljanje usluge elektronskog platnog prometa u ime i za račun klijenta;
 • izvršavanje platnog prometa sa inostranstvom;
 • izrada i predaja propisanih izveštaja Deviznom inspektoratu Ministarstva Finansija.
Povratak na vrh

Konsalting

Usluge konsaltinga su veoma širokog spektra i to:

 • Izrada biznis planova;
 • izrada specijalnih analiza i informacija o poslovanju klijenta;
 • usluge poreskog savetnika;
Povratak na vrh

Kurirska služba

Ova usluga podrazumeva svakodnevni dolazak agencijskih kurira u objekte klijenata radi razmene dokumentacije na relaciji klijent – agencija –klijent i novca na relaciji klijent-banka –klijent .

Klijent ovu uslugu može koristiti i povremeno za vreme godišnjih odmora, bolovanja radnika, i sl.

Agencijska služba obilazi klijente na svim lokacijama opština sa teritorije grada Beograda.

Povratak na vrh

Bezbednost i zdravlje na radu

Ova usluga omogućava klijentima obezbedjenje svih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i to:

 • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • akt o proceni rizika u pdručju bezbednosti i zdravlja na radu;
 • izrada pravilnika o zaštiti od požara;
 • izrada programa obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara;
 • obuka zaposlenih za zaštitu od požara;
 • izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu;
 • izrada procene rizika od hemijskog udesa.

Za odredjene stručne usluge angažujemo licencirane kuće.

Povratak na vrh